Giám định đá quý

Đá quý là một loại vật liệu tự nhiên (một khoáng vật, tập hợp khoáng vật,…), tạo thành do các quá trình địa chất hoặc hoạt động của các...
Phương pháp giám định đá quý là tổ hợp hệ thống các phương pháp xác định các thông số đặc trưng của chúng.
 Phổ hấp thu của đá quý được xác định bằng phổ kế trong phạm vi vùng khả kiến
Tỷ trọng là một thông số quan trọng trong việc định tên đá quý. Có nhiều cách xác định tỷ trọng của đá quý, tuy nhiên hiệu quả và chính xác...
 Cùng với tỷ trọng, chiết suất là thông số góp phần quan trọng trong việc xác định chính xác tên đá quý.
Phương pháp giám định đá là tổ hợp hệ thống các phương pháp xác định các thông số của đá quý.